Profil společnosti Kaziko, a.s.

 

 

Společnost KAZIKO a.s. vznikla transformací ze společnosti KAZICO s.r.o.
až do současné podoby. Vývojem společnost dosáhla maximálně komplexní nabídky
ve stavebnictví, energetice a řemeslné výrobě.

Splňujeme náročné požadavky našich klientů jak z hlediska kvality prováděného díla, tak i ve všech navazujících činnostech a následných záruk. Naše více než 20-ti letá činnost plně dokládá schopnost společnosti KAZIKO a.s. naplňovat trendy a vize v dynamicky se rozvíjejícím trhu odvětví stavebnictví a energetiky.

Kvalita našich služeb je zaručena a udržována systémem řízení jakosti podle  ČSN EN ISO 9001, systémem environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001 a systémem řízení BOZP dle ČSN OHSAS 18001.
 
 
ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ LISTINNÝCH AKCIÍ  NA JMÉNO
NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE   

 
VÝZVA K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ A SDĚLENÍ MAJETKOVÉHO ÚČTU   
 
Společnost KAZIKO a.s. tímto v souladu s § 529 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
oznamuje, že akcionáři společnosti učinili v rámci valné hromady konané  
dne 21.10.2016 rozhodnutí, kterým došlo ke změně podoby všech akcií  
emitovaných společností z listinné podoby na podobu zaknihovanou. Uvedené  
rozhodnutí valné hromady bylo přijato formou notářského zápisu N 571/2016,  
NZ 603/2016.  
 
Společnost KAZIKO a.s. na základě shora uvedeného rozhodnutí vyzývá  
akcionáře společnosti k odevzdání všech listinných akcií na jméno  
emitovaných společností za účelem jejich zaknihování, a to na adrese  
sídla společnosti ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění této výzvy  
v Obchodním věstníku, tedy do 25.12.2016.
 
Společnost KAZIKO a.s. na základě shora uvedeného rozhodnutí dále  
vyzývá akcionáře ke sdělení jejich majetkového účtu vedeného u některého  
z účastníků centrálního depozitáře, na který mají být akcie zaevidovány.